Psychosociale therapie

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(Psychosociale therapie) Therapeut: Rene Tobe.

Client: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde diensten.

 

Artikel 2. Afspraken verzetten of afzeggen

 1. Indien cliënt een afspraak wil verzetten of afzeggen dient hij dit uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken datum en tijd te doen.
 2. Voor afspraken welke niet uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken datum en tijd zijn afgezegd wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht.
 3. Bij het niet op komen dagen zonder afzegging wordt het volledige tarief van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Betaling

 1. Na iedere behandeling ontvangt de cliënt een factuur om direct contant of binnen 14 dagen per bank te voldoen.
 2. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, zal men een 1e herinnering ontvangen. Blijft betaling dan nog achterwege zal een 2e en tevens laatste herinnering verzonden worden, welke verhoogd zal worden met € 15,00 administratiekosten. Indien de cliënt of zijn
  wettelijke vertegenwoordiger na de 2e herinnering wederom in gebreke blijft, worden incassomaatregelen getroffen om het verschuldigde bedrag te innen. Alle met incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt of zijn
  wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 4. Dossiervoering

 1. De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 2. Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. Therapeut bewaart het dossier op een beveiligde manier, zoals vastgesteld in de wettelijke bepalingen. 15 jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.
 3. De cliënt kan een schriftelijk verzoek indienen om het dossier te vernietigen vóór het verstrijken van de bewaartermijn. De therapeut vernietigt het dossier binnen 3 maanden na het ontvangst van het verzoek. Cliënt ontvangt een schriftelijke bevestiging van vernietiging. Bij bepaalde situaties kan van deze regel worden afgeweken. Zie voor de wettelijke bepaling de website van de rijksoverheid. 
 4. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, geboortedatum, e-mail, polisnummer zorgverzekeraar), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 5. De cliënt kan zijn dossier inzien. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de therapeut. De therapeut maakt de inzage binnen 4 weken mogelijk. Zie voor de wettelijke bepaling de website van de rijksoverheid.
 6. Op verzoek kan de cliënt, tegen de dan geldende vergoeding, een kopie ontvangen van zijn dossier.
 7. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

 

Artikel 5. Geheimhouding

 1. De therapeut is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld.

 

Artikel 6. Schade

 1. De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

Artikel 7. Verklaring ArbeidsRelatie (VAR)

 1. Therapeut en cliënt verhouden zich in de therapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Therapeut werkt als zelfstandige (ZZP-er) of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de therapeut.

 

Artikel 8. Klachten / geschillen

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de therapeut of de behandeling, meldt hij dit schriftelijk aan de therapeut.
 2. Therapeut zal proberen om samen met de cliënt het geschil op te lossen.
 3. Indien het niet mogelijk is om het geschil op te lossen tot tevredenheid van de cliënt, kan deze een klacht indienen. Binnen de WKKGZ is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html
 4. Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing.

 

WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.

 

 

Contactgegevens:

Mindfulness Rotterdam
Adrianalaan 161
3053 MB te Rotterdam (Hillegersberg-Schiebroek)
Mob: 06 - 48 11 55 97
E-mail: rfh.tobe@gmail.com

Telefonisch & sms mogelijk op:
maandag t/m vrijdag 07.30u tot 18.30u

Betaalgegevens:
NL69 INGB 000 8260268
Ter name van: R.F.H. Tobe
KVK: 63557800
BTW: NL199672192.B01

Tobe Fysiotherapie:
(Psychosomatische fysiotherapie)
www.renetobe.nl

Tobe Acupunctuur:
(Acupunctuur)
www.tobeacupunctuur.nl

Relatietherapie:
(Relatietherapie)
www.relatietherapierotterdam.nu

Tarieven

Hatha Yoga
(max. 6 personen per les)
Proefles € 10,-
Losse les € 15,-
5 weken pakket € 60,-
10 weken pakket € 110,-

Mindfulness
(max. 6 personen per les)
Proefles € 10,-
Losse les € 15,-
5 weken pakket € 60,-
10 weken pakket € 110,-

Individuele therapie
Op de praktijk € 80,- per uur
Aan huis € 90,- per uur